A. Taraflar
a) www.dentalpazarlama.com, internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Başı büyük Mah. Kehribar
Sk. No 14/B Maltepe, 34854 Maltepe/İstanbul adresinde mukim olan Anadolu Çapa Dental bir
limitet şirket olup firma ve marka tescil ve imtiyaz sahibi Caner Tunadır. (Sözleşmenin kalan
kısmında “Dentalpazarlama” olarak anılacaktır).
bwww.dentalpazarlama.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
B. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu iwww.dentalpazarlama.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının
belirlenmesidir.
C. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
C.1. Dentalpazarlama.com 'a sadece diş hekimleri, diş hekimliği öğrencileri , diş laboratuvarları
ve diş teknisyenleri ile diş hekimliği hizmeti veren kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan yetkili
kişiler üye olabilir. Üye,www.dentalpazarlama.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve
diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Dentalpazarlama'nın bu bilgilerin gerçeğe
aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt
eder. Gerçeğe aykırı bilgiler ile yapılan üyelik işlemleri geçersiz sayılır ve gerçek dışı bilgilerle
yapılan üyelik işlemleri neticesinde doğabilecek sonuçlardan Dentalpazarlama sorumlu
tutulamaz. Üyelik bilgileri ile ilgili olarak Dentalpazarlama bilgi , belge, resim isteme hakkını saklı
tutar. Dentalpazarlama , herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyeliği silme ve sonlandırma
hakkına sahiptir.
C.2. Üye, Dentalpazarlama tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara
veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple
doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Dentalpazarlama'ya
karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Dentalpazarlama'nın söz konusu izinsiz
kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
C.3. Üyewww.dentalpazarlama.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
C.4. Üye,www.dentalpazarlama.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel
ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının
hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde
bulunamaz.
C.5.www.dentalpazarlama.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,
kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar.
Bu görüş ve düşüncelerin Dentalpazarlama'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Dentalpazarlama
'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan
dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
C.6.Dentalpazarlama, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine
gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,www.dentalpazarlama.com internet
sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden
Dentalpazarlama'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
C.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya
bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
C.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu
ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Dentalpazarlamayı’yı bu ihlallerin
hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına

Dentalpazarlama Kullanıcı Sözleşmesi
intikal ettirilmesi halinde, Dentalpazarlama'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından
dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
C.9.Dentalpazarlama'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme,
müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder.
Bu durumda, Dentalpazarlama 'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
C.10.www.dentalpazarlama.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Dentalpazarlama
mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca
korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca
fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
C.11.Dentalpazarlama tarafındanwww.dentalpazarlama.com internet sitesinin iyileştirilmesi,
geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan
İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat,
sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web
sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
C.12.Dentalpazarlama kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini
iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve
ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Dentalpazarlama,
üyeninwww.dentalpazarlama.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını
bulundurma hakkını saklı tutar.
C.13.Dentalpazarlama’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak
uygulamalar kapsamında Dentalpazarlama tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları,
reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları
sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Dentalpazarlama’ya üye olurken ve/veya
başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin
ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,
paylaşılmasına, Dentalpazarlama iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve
arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona
erdiğinde de verilerin toplanmasına, dentalpazarlama iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,
Dentalpazarlama ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin
verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Dentalpazarlama ve iştiraki olan tüm
şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS,vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine
izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması,
kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi
ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte
bulunmayacağını ve Dentalpazarlama ve DOL iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan
ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Dentalpazarlama’nın
müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren e-mail
ve sms gönderilmesine dair mevzuat ile ilgili hükümler bu tarihten sonra yapılmış başvurular için
geçerli olacaktır.
C.14.Dentalpazarlama, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)
yasal gereklere uygun hareket etmek veya Dentalpazaralama’ya tebliğ edilen yasal işlemlere
uymak; (b) Dentalpazarlama ve Dentalpazarlama web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini
korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
C.15.Dentalpazarlama web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması
için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için
kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması
gerekmektedir. Bu bağlamda üye Dentalpazarlama web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve
işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
C.16.Dentalpazarlama, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan
herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Dentalpazarlama web sitesi'nde kayıtlı
kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Dentalpazarlama Kullanıcı Sözleşmesi
C.17.Dentalpazarlama, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya
ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen,
güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından
hüküm ifade edecektir.
C.18. Taraflar, Dentalpazarlama 'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil
olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil
sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
C.19.Dentalpazarlama , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik
posta adreslerine kampanya ve ürün bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme
SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla
beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep
telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek
istemesi durumunda gönderilen maillerden çıkmak istediğini belirten bir mail atmak veya otomatik
silinme talebini iletmekle yükümlüdür.
Mail ve kampanyalardan haberdar olmak istemeyen üyelerin sisteme giriş yapma hakkını iptal
etmek, askıya almak veya üyeliğini silmek dentalsepet.com inisiyatifindedir.
D. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Dentalpazarlama tarafından üyeliğinin iptal
edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Dentalpazarlama üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir
hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilecektir.
E. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtifallerde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
F. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve
üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye
olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.